Allmänna villkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för kontrakt som du ingår med oss ​​som leverantör ( Siegfried Schuster GmbH ) via webbplatsen www.floristik24.se. Om inget annat avtalas, motsägs införandet av villkor du kan ha använt.

En konsument i den mening som följer av följande föreskrifter är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som agerar i samband med en juridisk transaktion i utövandet av deras oberoende yrkesmässiga eller kommersiella aktiviteter.

§ 2 Upprättande av avtalet

(1) Syftet med avtalet är försäljning av varor .

(2) Redan med listan över respektive produkt på vår webbplats lämnar vi dig ett bindande erbjudande för att ingå ett kontrakt under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.  

(3) Avtalet ingås via online-kundvagnssystemet enligt följande:
Varorna avsedda för köp lagras i "kundvagnen". Med hjälp av motsvarande knapp i navigeringsfältet kan du ringa upp "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp "Checkout" -sidan och skrivit in dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, visas alla orderdata igen på orderöversiktsidan.
Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalningsmetod riktas du antingen till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att omdirigeras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller inmatning av dina uppgifter där. Slutligen kommer du tillbaka till vår onlinebutik på sidan med orderöversikt.
Innan du skickar beställningen har du möjlighet att granska all information här igen, ändra den (även använda "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller avbryta köpet.
Genom att skicka in beställningen med knappen "order med betalning" förklarar du rättsligt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Dina förfrågningar angående skapandet av ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi ger dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom fem dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående automatiseras delvis via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och i synnerhet inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Specialavtal om de betalningsmetoder som erbjuds

(1) Kreditkontroll
Om vi ​​gör förskottsbetalningar, till exempel när vi betalar på kontot eller direktdebitering, kommer dina uppgifter att vidarebefordras till dem för att skydda våra legitima intressen i syfte att kreditkontroll baseras på matematisk-statistiska procedurer . Vi förbehåller oss rätten att vägra dig betalningsmetod på konto eller direktdebitering som ett resultat av kreditcheckan.

(2) Köp av direktdebitering via Novalnet
Vid köp med direktdebitering via Novalnet AG, som erbjuds i Tyskland och Österrike, betalas betalningsbeloppet omedelbart genom betalning med direktdebitering från det kontrollkonto som anges i beställningsprocessen hos det kreditinstitut som anges där (kontrollkonto). Du tillåter härmed att Novalnet AG återkallar att samla in de betalningar du har gjort genom köpet genom direktdebitering och att debitera det nuvarande kontot med direktdebitering. Om kontrollkontot inte har de erforderliga medlen finns det ingen skyldighet från kreditinstitutets konto att lösa in. Delvis inlösen görs inte i direktdebitering.
Genom att ange det aktuella kontot bekräftar du att du har rätt till direktdebitering via motsvarande löpande konto. Återbetalningar är förknippade med höga utgifter och kostnader för oss och Novalnet AG. Vid direktdebitering (på grund av otillräcklig täckning av löpande konton, på grund av att kontoinnehavaren har utrotat kontot eller invändning eller på grund av felaktigt överförda kontouppgifter), är du skyldig att betala en behandlingsavgift på 7,50 EUR per direktdebitering. Du ges möjlighet att bevisa att återbetalningen har resulterat i lägre eller inga kostnader. Ytterligare fordringar är reserverade. Med tanke på ansträngningarna och kostnaderna för returdebiteringar och för att undvika behandlingsavgiften kommer du att bli ombedd att inte göra invändningar mot direktdebitering i händelse av avbokning eller återkallande av köpeavtalet, återlämnande eller klagomål. I ett sådant fall, efter samordning med oss, kommer betalningen att behandlas tillbaka genom att överföra motsvarande belopp eller med kredit.

(3) Köp på konto via Novalnet
Vid köp på konto betalas fakturabeloppet till betalning till vår externa partner, Novalnet AG, senast den kalenderdag som anges i fakturan.
I detta fall kan du bara betala till Novalnet AG med skuldlindrande effekt.
Vid köp på konto via Novalnet AG förblir vi ansvariga för allmänna kundförfrågningar, till exempel när det gäller varorna, leveranstid, frakt, retur, klagomål, avbokningsanmälningar eller kreditanmärkningar. Denna betalningsmetod är endast tillgänglig för kunder från Tyskland. Novalnet AG kontrollerar och utvärderar din information och, om det är motiverat, upprätthåller ett datautbyte med andra företag och kreditföretag (kreditkontroll). Om kreditvärdigheten inte garanteras kan Novalnet AG vägra köpet på kontot och påpeka alternativa betalningsalternativ.

(4) Barzahlen.de via novalnet
Om kontantbetalningar har överenskommits förfaller betalningen omedelbart efter det att avtalet har slutits. Efter att ha avslutat beställningen får du ett inbetalningskort som du kan skriva ut, har det  skannade i kassan  partner grenar  vid kassan och betala beloppet där i kontanter. Alternativt kan du skicka en betalningskod till din mobiltelefon via SMS, namnge kassörens betalningskod i kontantnummerpartnern och betala beloppet där kontant. Samarbetsfilialen för  kontantnummeröverför betalningsbekräftelsen i realtid, varefter fraktprocessen startas omedelbart.

(5) SEPA direktdebitering (grundläggande och / eller företags direktdebitering)
Om du betalar med SEPA-direktdebitering eller SEPA-direktdebitering, godkänner du oss att samla in fakturabeloppet från det angivna kontot genom att utfärda ett motsvarande SEPA-mandat.
Direktdebitering samlas in inom tio dagar efter avtalets ingång.
Tidsfristen för att skicka in förhandsanmälan kommer att reduceras till 5 dagar före förfallodagen. Du är skyldig att se till att kontot har tillräckliga medel på förfallodagen. Vid direktdebitering på grund av ditt fel måste du bära bankavgiften.

§ 4 förbehållsrätt , äganderätt till äganderätt

(1)Du kan bara utöva en rätt till kvarhållning om det gäller krav från samma avtalsförhållande.

(2)  Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3)   Om du är en entreprenör gäller följande också:

a) Vi reserverar äganderätten till varorna tills alla fordringar från det nuvarande affärsförhållandet har slutförts. Pantsättning eller överföring som säkerhet är inte tillåtet innan överföring av äganderätt till de reserverade varorna.

b) Du kan sälja varorna vid den vanliga verksamheten. I det här fallet tilldelar du oss alla anspråk på beloppet för fakturabeloppet som tillfaller återförsäljningen, vi accepterar uppdraget. Du har vidare rätt att samla in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser korrekt förbehåller vi oss rätten att hämta fordran själv.

c) Om de reserverade varorna kombineras och blandas förvärvar vi gemensamt ägande av den nya artikeln i förhållandet mellan fakturavärdet för de reserverade varorna till de andra bearbetade objekten vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frisläppa de värdepapper som vi har rätt till på din begäran i den mån det realiserbara värdet på våra värdepapper överstiger kravet som ska säkras med mer än 10%. Det är vårt ansvar att välja säkerheter som ska frisläppas.

§ 5 Garanti

(1) Det finns lagstadgade rättigheter till ansvar för brister.

(2)  Som konsument ombeds du att omedelbart kontrollera föremålet för fullständighet, uppenbara fel och transportskador vid leveransen och att informera oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det kommer det inte att påverka dina lagstadgade garantikrav.

(3)Såvitt du är en entreprenör, avviker från ovanstående garantibestämmelser:

a)   Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överens om som villkoret för artikeln, men inte andra reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b)  Vid fel, ger vi en garanti för rättelse eller efterföljande leverans efter eget gottfinnande. Om korrigeringen av felet misslyckas kan du begära en minskning eller återkalla avtalet. Rättelsen av fel anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, såvida inte sakens karaktär eller brist, eller andra omständigheter, särskilt resulterar. När det gäller rättelse behöver vi inte bära de ökade kostnaderna för att flytta varorna till en annan plats än prestationsplatsen, förutsatt att transporten inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c)   Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:

- skyldigt att orsaka skador på grund av skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador orsakade avsiktligt eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån vi skadligt dolt felet eller har gett en garanti för kvaliteten på föremålet;
- för föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat bristen på den;
- för lagstadgad regresskrav som du har mot oss i samband med rättigheter till brister.

§ 6 lagval, utförande, jurisdiktion

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån skyddet som beviljas genom obligatoriska bestämmelser i lagen i tillståndet för konsumentens vanliga hemvist inte dras tillbaka (principen om gynnsamhet).

(2)  Prestationsplatsen för alla tjänster från affärsförhållandena med oss ​​och jurisdiktion är vårt säte, förutsatt att du inte är en konsument, utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän behörighetsort i Tyskland eller EU eller om din bostad eller vanliga bostad inte är känd vid tidpunkten för talan. Myndigheten att också kalla domstolen på en annan laglig jurisdiktion förblir opåverkad.

(3)   Bestämmelserna i FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor gäller inte uttryckligen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Kundinformation

1. Säljarens identitet

Siegfried Schuster GmbH
Zum Frischemarkt 4
04158 Leipzig
Tyskland

E-post: shop (at) floristik24.se


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för utanför domstolens online tvistlösning (OS-plattform), som kan nås på  https://ec.europa.eu/odr .

Vi är redo att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljedomsnämnder.

2. Information om avtalets ingång

De tekniska stegen för att ingå avtalet, ingå avtalet och möjligheterna till korrigering sker i enlighet med bestämmelserna om "ingående av kontraktet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk,

lagring av avtalstekst 3.1. Kontraktsspråket är tyska .

3,2. Vi sparar inte den fullständiga texten till kontraktet. Innan du skickar beställningen via online-kundvagnssystemet kan  kontraktsinformationen skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har mottagit beställningen, kommer orderdata, information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3,3. Om du har en offert utanför online-kundvagnssystemet, kommer du att få alla kontraktsuppgifter i form av ett bindande erbjudande i textform, till exempel via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Uppförandekoder

4,1. Vi har följaktligen utsatt oss för köparen Förseglingskvalitetskriterier för Händlerbund Management AG och Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, tillgängliga på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf och https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De väsentliga funktionerna hos varorna och / eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

6. Priser och betalningsvillkor

6.1. De priser som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnaderna representerar totala priser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

6,2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan ringas upp via en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska bäras av dig, såvida inte gratis leverans lovas.

6,3. Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi komma att medföra ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för, såsom tullar, skatter eller överföringsavgifter (banköverföring eller valutakursavgifter) som ska bäras av dig.

6,4. Kostnader för pengaröverföring  (banköverföring eller valutakursavgifter) ska bäras av dig i fall där leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen har ordnats utanför Europeiska unionen.

6,5. De tillgängliga betalningsmetoderna visas under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6,6. Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna betalas betalningsanspråk från det ingående avtalet omedelbart.

7. Leveransvillkor

7.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransbegränsningar kan hittas under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7,2. I den mån du är konsument är det lagligt reglerat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda artikeln endast övergår till dig när varorna överlämnas, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte har utsetts av entreprenören eller någon annan att utföra transporten.

Om du är en entreprenör är leverans och leverans på egen risk.

8. Lagstadgat ansvar för brister

Ansvaret för brister är baserat på "Garanti" -regleringen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa allmänna villkor och kundinformation skapades av advokaterna från återförsäljarföreningen som är specialiserade på IT-rätt och kontrolleras ständigt för laglig överensstämmelse. Dealer Association Management AG garanterar rättssäkerheten för texterna och är ansvarig vid varningar. Du kan hitta mer information om detta på: : https://www.haendlerbund.de/agb-service .

senaste uppdatering: 23.10.2019